​Med et Amager Kort får du mulighed for at handle i masser af spændende butikker på hele øen

Betingelser​

Definitioner

Amager Kort A.m.b.A (i det følgende kaldet Amager Kort) Selskabet, der udsteder og administrerer Amager Korts kontokort.

Kontoaftale/ Kontokort - Kontokort udstedt af Amager Kort. Levering af købte varer og tjenesteydelser sker fra Amager Korts tilsluttede forretninger, serviceleverandører m.v.

Tilsluttede forretninger/serviceleverandører m.v. - De forretninger, serviceleverandører m.v. som er tilsluttet Amager Kort, hvor De kan benytte Deres kontokort som betalingsmiddel til at købe varer og tjenesteydelser på Amager Korts vegne.

Konto/ Kredit - Kontoen hvorpå transaktioner opsamles i forbindelse med brug af kontokortet. Kreditten, undertiden betegnet kreditmaksimum eller kreditramme, er det aftalte højeste beløb, der må trækkes på kontoen.

Kortindehaver - Den/de person(er) til hvem, kontoen/kreditten er oprettet, og til hvem kontokortet er udstedt.

PIN-kode - Den personlige 4-cifrede kode, der er knyttet til kontokortet.

Prisblad - Den til enhver tid gældende liste over renter, gebyrer m.v.

Saldo - Størrelsen af mellemværendet mellem kortindehaver og Amager Kort på kontoen.

Aftalen om anskaffelse og brug af Amager Korts kontokort indgås på dansk, ligesom enhver kommunikation mellem Dem og Amager Kort foregår på dansk.

Tilbage

1. Kontokortets anvendelsesmuligheder

1.1. Anvendelse af kontokortet som betalingskort

Kontokortet kan indenfor den aftalte kredit bruges til betaling af varer og tjenesteydelser fra Amager Kort hos Amager Korts tilsluttede forretninger, serviceleverandører m.v.

Udlevering af indkøbte varer og tjenesteydelser sker fra Amager Korts tilsluttede forretninger, serviceleverandører m.v. En oversigt over forretningerne, serviceleverandørerne m.v. kan fås ved henvendelse til Amager Kort.

1.2. Udstedelse af kontokort og oprettelse af konto

Kontokort udstedes efter individuel kreditvurdering, jf. pkt. ”12. Vurdering af kreditværdighed”.

Kontokortet kan kun udstedes til personer, der er fyldt 18 år, ikke er under værgemål og som er bosiddende i Danmark.

Samtidig med udstedelsen af kontokortet oprettes en konto. En konto hos Amager Kort kan p.t. bevilges med en kredit op til 20.000 kr.

1.3. Fortrydelsesret.

Kreditaftalen kan fortrydes indtil 14. dage efter indgåelsen jf. pkt. 13. Fortrydelsesret.

1.4. Køb på kontoen

Ved køb i PIN-baserede terminaler (dankort-terminaler) hæves beløbet på kontoen straks efter, at Amager Kort har modtaget besked om transaktionen. De kan kun råde over det beløb, der er til disposition på kontoen, medmindre De har indgået særskilt aftale med Amager Kort om andet. De er ikke berettiget til at råde over fejlposterede beløb.

1.5. Arbejdskonflikter

De kan ikke anvende kontokortet, hvis Amager Kort og/eller Amager Korts tekniske leverandører inddrages i en arbejdskonflikt. Ved en sådan konflikts begyndelse og ophør vil De hurtigst muligt blive orienteret herom blandt andet gennem annoncering i dagspressen.

Tilbage

2. Vilkår knyttet til indehavelse og anvendelse af kontokortet

2.1. Udlevering og opbevaring af kort og PIN-kode

Amager Kort ejer det udleverede kontokort og kan ombytte kontokortet, jf. pkt. ”2.16. Ombytning og fornyelse af kontokort”.

Kontokortet udleveres til Dem personligt.

De skal straks ved modtagelsen, underskrive kortet i underskriftsfeltet på kortets bagside. Når kortet er under-skrevet og/eller kontokortet er taget i anvendelse, tages dette som udtryk for at kortbestemmelserne er blevet læst og accepteret. Se pkt. ”18. Ændring af bestemmelserne”.Underskriften på kontokortet anvendes af de tilsluttede forretninger, serviceleverandører m.v. til at sammenligne med Deres underskrift på notaen/kvitteringen.

Til kontokortet er knyttet en personlig kode (PIN-kode). Kortindehaver vælger selv koden via en terminal straks når kortet er udleveret. Koden kendes derfor kun af kortindehaveren. Kortindehaver kan ved personlig henvendelse til Amager kort få en ny kode mod forevisning af gyldig billedlegitimation.

PIN-koden er strengt personlig og må på ingen måde videregives til andre. Kort og PIN-kode skal opbevares hver for sig og på absolut betryggende måde.

2.2. Brug af kontokort og PIN-kode

Inden De godkender en betaling, skal De altid sikre Dem, at beløbet er korrekt på f.eks. terminalen eller notaen. Betalinger, som De har godkendt, kan ikke tilbagekaldes. Se dog pkt. ”2.5. Kontoudtog og kontrol af postering på Deres konto og tilbageførsel af beløb” vedrørende muligheden for tilbageførsel af en betaling.

Når kortet anvendes som betaling via elektronisk kortlæser, skal kortindehaveren benytte PIN-koden. Herved opnår kortindehaver sikkerhed for, at alene transaktioner, der er godkendt af denne, påføres kontoen. Kortindehaver kan kræve udlevering af købsnota /kassebon eller lignende, hvoraf købet fra Amager Kort fremgår.Ved edb-svigt kan Amager Korts tilsluttede forretninger forlange kortindehaverens underskrift på købsnotaen. Kortindehaver modtager en kopi af købsnotaen.

Såvel Amager Kort som Amager Korts tilsluttede forretninger, serviceleverandører m.v. er berettiget til ved enhver benyttelse af kontokortet at søge at kontrollere, at der ikke sker misbrug heraf, og kan altid forlange en kontrolunderskrift og forevisning af anden personlig legitimation.

2.3. Fuldmagt

Kontokortet og PIN-kode er personligt.

Ønsker De, at en anden person skal kunne handle på Deres konto, skal personen have sit eget kontokort samt PIN-kode. Personens brug af kontokortet sker efter de samme regler, som gælder for Dem, jf. pkt.”2.4. Solidarisk hæftelse”. Dette sker ved, at personen underskriver en ny kontokortaftale sammen med Dem, hvorved personen bliver medkonto-haver/meddebitor på kontoen. Det hidtidige kontonummer fortsætter uændret.

2.4. Solidarisk hæftelse

Hvis kontoen oprettes af to personer, hæfter begge personligt og solidarisk for den til enhver tid værende saldo på kontoen, inkl. påløbne renter og gebyrer - og ved tilsidesættelse af betalings-forpligtelsen, alle de med misligholdelsen forbundne udgifter, jf. pkt. ”3.8 Gebyrer og lignende”.

Optages kontoen af to personer, giver begge tilladelse til i kontoaftalen, at alle meddelelser i anledning af kontoen, med forpligtende virkning for begge, må sendes til blot en enkelt af personerne. Der fremsendes således ikke særskilt underretning til begge.

Skal en person udtræde af kontoen, skal personens kontokort leveres tilbage til Amager Kort. Den solidariske hæftelse vedvarer for alle allerede foretagne indkøb, påløbne renter og gebyrer - og ved tilsidesættelse af betalingsforpligtelsen, alle de med misligholdelsen forbundne udgifter.

Hvis en person ønsker at frigøre sig fra den solidariske hæftelse, spærres alle de til kontoen udleverede konto-kort for yderligere brug. Den solidariske hæftelse bortfalder først, når den på opsigelsestidspunktet stiftede gæld – herunder påløbne renter og gebyrer – er betalt, og på dette tidspunkt skyldige beløb er betalt. Først når alle skyldige beløb er betalt, vil den tilbageblevne kontohaver/debitor kunne anvende sit kontokort igen.

2.5. Kontoudtog og kontrol af posteringer på Deres konto og tilbageførsel af beløb

En gang pr. måned genereres og udsendes et kontoudtog, dog forudsat at der er posteringer på kontoen. Kontoudtoget indeholder bl.a. oplysninger om, hvor kontokortet har været brugt, om datoen og beløbet.

De har pligt til løbende at kontrollere posteringerne på Deres konto. Hvis De ved kontrollen opdager transaktioner, som ikke stemmer overens med Deres kvittering/købsnota, eller De ikke mener at have foretaget, skal De henvende Dem til Amager Kort snarest muligt. De skal være opmærksom på fristerne nedenfor.

2.6 Tilbageførsel af betalinger som De ikke har godkendt

Hvis De mener, der er gennemført en eller flere betalinger med Deres kontokort, som De ikke har godkendt, medvirket til eller foretaget, skal De henvende Dem til Amager Kort snarest muligt, efter De er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion. Ved vurdering af om De har henvendt Dem rettidigt til Amager Kort, vil der blive lagt vægt på Deres pligt til løbende at gennemgå posteringer på Deres konto, jf. ovenfor. Under alle omstændigheder skal De henvende Dem til Amager Kort senest 13 mdr., at beløbet er trukket på Deres konto.

Amager Kort vil herefter foretage en undersøgelse af Deres indsigelse. Mens Deres indsigelse bliver undersøgt nærmere, vil det omtvistede beløb normalt blive indsat på Deres konto. Hvis indsigelsen efterfølgende viser sig uberettiget, vil Amager Kort igen hæve beløbet på Deres konto. Viser undersøgelsen, at der er tale om andres uberettigede brug af kontokortet, vil Amager Kort evt. kunne gør ansvar gældende overfor Dem, jf. pkt. ”2.10. Deres ansvar ved misbrug af kontokortet”.

Hvis Deres indsigelse viser sig at være uberettiget, kan Amager Kort kræve renter for det tidsrum, hvor beløbet blev indsat på Deres konto, og indtil beløbet hæves igen, samt evt. gebyr for rekvirering af notakopi, jf. prislisten.

2.7. Fejl og mangler ved ydelsen (varer)

De er berettiget til at rette evt. reklamationer for varekøb til Amager Kort - mod samtidig forevisning af kvittering.

2.8. Deres pligt til at få kontokortet spærret

De skal kontakte Amager Kort snarest muligt og spærre Deres kontokort, hvis:

1. De mister kontokortet

2. en anden får kendskab til Deres PIN-kode

3. De opdager, at kontokortet er blevet misbrugt

4. De får mistanke om, at kontokortet er blevet kopieret

5. De på anden måde får mistanke om, at kontokortet kan blive misbrugt

Henvendelse vedrørende mistet kort kan ske ved personlig henvendelse til Amager Kort i kontorets åbningstid og ved telefonisk henvendelse på tlf.nr. 3257 0511 døgnet rundt.

Ved henvendelse til Amager Kort skal De oplyse Deres navn, adresse, om muligt kort- og kontonummer, eller cpr-nr. for straks, at få kontokortet spærret.

Ved anmeldelse af bortkommet/stjålet kontokort skal der også oplyses om tidspunktet for bortkomsten, og under hvilke omstændigheder kontokortet er bortkommet samt hvornår kontokortet sidst har været brugt.

Når kontokortet er blevet spærret, vil De modtage en skriftlig meddelelse med angivelse af årsag til og tidspunktet for spærringen.

Hvis et spærret kontokort findes igen, skal De kontakte Amager Kort for at aftale, hvordan De skal forholde Dem.

2.9. Deres ansvar ved misbrug af kontokortet

2.9.1:

I tilfælde af, at kontokortet har været misbrugt af en anden person, vil Amager Kort dække tabet, medmindre tabet er omfattet af pkt. 2.9.2 - 2.9.6 nedenfor. Det er Amager Kort, der skal bevise, at tabet er omfattet af pkt. 2.9.2 – 2.9. 6.

2.9.2:

Hvis kontokort og PIN-koden er blevet misbrugt af en anden person, skal De dække tab op til 1.100 kr.

2.9.3:

De kan blive ansvarlig for tab op til 8.000 kr. i tilfælde af, at kontokortet har været misbrugt af en anden person og PIN-koden har været anvendt, og

- De har undladt at underrette Amager Kort snarest muligt efter at have fået kendskab til, eller at uberettigede har fået kendskab til koden.,

- De har oplyst PIN-koden til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at De indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug eller

- De ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

2.9.4:

De skal dække tab op til 8.000 kr. i tilfælde af,

at kontokortet har været misbrugt af en anden person, når kontokortet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskift og De eller nogen, som De har overladt kontokortet til, har undladt at et underrette Amager Kort snarest muligt efter at have fået kendskab til, at kontokortet er bortkommet, eller

De eller nogen, som De har overladt kontokortet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

2.9.5:

De hæfter for det fulde beløb, hvis PIN-koden har været anvendt i forbindelse med misbruget under følgende betingelser: De har selv oplyst PIN-koden til den, som har misbrugt kontokortet, og De indså eller burde have indset, der var risiko for misbrug.

2.9.6:

De hæfter endvidere for det fulde beløb, hvis De har handlet svigagtigt eller med fortsæt har undladt at opfylde Deres forpligtelser om at beskytte PIN-koden, jf. pkt. ”2.2. Brug af kontokort og PIN-kode” eller spærre kontokortet, jf. pkt. ”2.9. Deres pligt til at få kontokortet spærret”.

2.9.7:

De er ikke ansvarlig for tab, der opstår efter, at Amager Kort har fået besked om, at kontokortet skal spærres. De hæfter heller ikke for tab, hvis De ikke har haft mulighed for at spærre Deres kontokort, på grund af forhold hos Amager Kort.

De kan læse mere om ansvarsregler i Lov om betalingstjenester §§ 62, 63 og 64.

2.10. Amager Korts ret til at spærre kontokortet

Amager Kort er berettiget til at spærre for brug af kontokortet: hvis den konto, Deres kontokort er knyttet til, er ophævet, og Amager Kort forgæves har forsøgt at inddrage Deres kontokort, f.eks. ved manglende betaling og overtræk, eller hvis Deres kontokortet er blevet misbrugt eller formodes misbrugt af tredjemand.

I tilfælde af manglende betaling vil De blive rykket skriftligt, før kontokortet bliver spærret. Øjeblikkelig spærring kan dog være nødvendig, hvis der er tale om særligt groft eller gentagne tilfælde af overtræk eller manglende betaling.

Amager Kort kan desuden forlange alle kontokort, der er udleveret til kontoen leveret tilbage. De vil få besked herom.

Når Amager Kort har spærret kontokortet, vil De modtage en skriftlig meddelelse med angivelse af årsag til og tidspunkt for spærringen.

Ved enhver misligholdelse er Amager Kort også berettiget til at afvise køb på kontokortet.

2.11. Kontokortets udløbs- og fornyelsestidspunkt

Kontokortet kan bruges til og med det udløbstidspunkt, der står på kontokortet, hvorefter kontokortet er ugyldigt. De vil, før kontokortet udløber, få tilsendt et nyt kontokort eller modtage besked om, at det nye kontokort kan afhentes på Amager Korts kontor, medmindre Amager Kort har fået skriftlig meddelelse om ophør, eller Amager Kort har spærret/opsagt kontoen, kontokortet eller Deres kredit. Se også pkt. ”12 Vurdering af kreditværdighed".

2.12. Ophør

Hvis De ikke længere ønsker at bruge kontokortet, skal De levere kontokortet tilbage til Amager Kort.

Hvis kontoen ophæves, skal alle kontokort, der er udleveret til kontoen, leveres tilbage. Hvis De sender kontokortet til Amager Kort, skal De forinden klippe kontokortet over.

2.13. Deres og Amager Korts opsigelse af kontokortet

De kan til enhver tid og uden varsel opsige aftalen om brug af kontokortet. og indfri saldo i Amager Korts favør.

Amager Kort kan med to måneders varsel meddele Dem, at kontokortet ikke længere kan bruges og derfor skal leveres tilbage. De vil få refunderet en forholdsmæssig del af evt. gebyrer, De måtte have betalt forud for brug af kontokortet.

Ved misligholdelse eller andre forfaldsgrunde, jf. pkt. ”4. Indfrielse og opsigelse” kan Amager Kort opsige kontokortet uden varsel.

Ved opsigelse fra Amager Korts side, har De krav på en begrundelse.

2.14. Ombytning af kontokort

Amager Kort ejer de til enhver tid udstedte kontokort, og Amager Kort kan til enhver tid meddele Dem, at Deres kontokort skal ombyttes, hvorefter kontokortet ikke må benyttes. De vil hurtigst muligt modtage et nyt kontokort. Hvis De sender kontokortet til Amager Kort, skal De forinden klippe kontokortet over.

Tilbage

3. Omkostninger ved erhvervelse og brug af kortet

3.1. Gebyrer

Der kan opkræves en årlig kortafgift, der betales forud. Et eventuelt gebyr hæves på Deres konto. Ved brug af kontokortet, kan Amager Kort og betalingsmodtagere (Amager Korts tilsluttede forretninger, serviceleverandører m.v.) opkræve et gebyr. Betalingsmodtagere, som opkræver et evt. gebyr fra Dem ved brug af kontokortet, skal gøre Dem opmærksom herpå, inden betalingen sker.

Evt. årlig kortafgift, evt. gebyr for brug af kontokortet, evt. gebyr for kontoudtog samt evt. gebyr for kopi af nota fremgår af prislisten.

Amager Kort kan ændre gebyrerne, jf. pkt. ”3.8.1. Ændring af gebyrer/indførelse af nye gebyrer”

3.2. Renteberegning og rentetilskrivning.

Ved træk på kontoen skal De betale renter med den af Amager Kort fastsatte rente. Størrelsen af renten fremgår af Deres kontoaftale og kontoudtog. Ved oprettelse af kontoforhold udleveres tillige oversigt over årlige omkostninger i procent (ÅOP) samt det samlede beløb der skal betales.

Renten er variabel og den aktuelle rentesats fremgår af den af Amager Kort udleverede kreditaftale.

Renten reguleres hver den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober på grundlag af udviklingen i den af Danmarks Nationalbank offentliggjorte CIBOR-rentesats for 3 måneders lån i det seneste kalenderkvartal. Udviklingen i CIBOR-renten beregnes på grundlag af et almindeligt gennemsnit af den dagligt af Danmarks Nationalbank offentliggjorte CIBOR-rente for 3 måneders lån i det seneste kalenderkvartal. Rentesatsen beregnes med én decimal. Amager Kort vil give meddelelse ved renteregulering.

Amager Kort beregner et dagligt rentebeløb ud fra saldoen på kontoen samt kontoens pålydende rentesats. Den saldo, der indgår i renteberegningen, er bestemt af rentedagen på de beløb, der sættes ind eller hæves på kontoen. Den pålydende rentesats omsættes ved renteberegningen til en dagsrentesats efter et 365/366 dages princip.

De daglige rentebeløb opsamles og hæves på (tilskrives) kontoen på tidspunktet for rentetilskrivningen. På konti beregnes og tilskrives renten månedligt bagud pr. den 16. Debitering sker med valør købsdagen. Kreditering sker med valør modtagelsesdagen hos Amager Kort.

Eventuel saldo i Deres favør forrentes ikke.

Morarente/overtræksrente af betalinger, der ikke er betalt til tiden og/eller hvis kreditrammen (maksimum) overskrides: Det forfaldne beløb forrentes efter forfaldsdagen med den rentesats, som i øvrigt er gældende for kontoen, dog mindst med den i renteloven bestemte rentesats.

3.3. Tilbageførsel

Amager Kort kan, men er ikke forpligtet til at tilbageføre beløb, der er indbetalt på kontoen, hvis indbetalingen skyldes en fejltagelse hos afsender, et pengeinstitut eller benyttet servicecenter eller indbetalingen vedrører en indbetaling fra Kortindehaver eller tredjemand, hvor det anvendte betalingsmiddel ikke honoreres.

3.4 Rentedato og betalingsdato m.v.

Indbetaling/overførsel til konto i Amager Kort. Indbetalinger på konti bogføres på modtagelsesdagen. Renteberegning sker med valør modtagelsesdagen. Tilskrivning af rente sker pr. d. 16. i hver måned.

3.5 Udbetalinger/overførsel fra konto

Udbetalinger på konti bogføres på modtagelsesdagen. Renteberegning sker med valør modtagelsesdagen.

Tilskrivning af rente sker pr. d. 16. i hver måned.

3.6 Køb på konto i forretninger

Køb foretaget via elektronisk kortlæser bogføres straks på købsdagen. Renteberegning sker med valør købsdagen.Køb foretaget ved manuelt salg i forretningerne bogføres på modtagelsesdagen. Renteberegning sker med valør modtagelsesdagen.Tilskrivning af rente sker pr. d. 16. i hver måned.

3.7 Tilbagebetaling

Tilbagebetaling af saldoen inkl. påløbne renter og gebyrer sker i henhold til den kontoaftale, som kortindehaver får udleveret ved kontoens indgåelse.

Betaling med indbetalingskort på posthus/pengeinstitut:

Hvis der pr. den 16. i måneden er en saldo på kontoen, er rettidig indbetalingsdag den 5. i den efterfølgende måned, hvis den 5. er en ekspeditionsdag, ellers nærmest følgende ekspeditionsdag.

Kontant betaling på Amager Korts kontor

Ønsker Kortindehaver at foretage indbetalingen på Amager Korts kontor, skal indbetalingen, for at være rettidig, være modtaget af Amager Kort senest den 10, hvis den 10. er en ekspeditionsdag ellers nærmest følgende ekspeditionsdag for at Amager Kort kan nå at modtage beløbet rettidigt.

3.8 Gebyrer og lignende

Kortindehaver afholder alle omkostninger i anledning af kontoens oprettelse og afvikling. Sådanne omkostninger kan eksempelvis være:

- ændrer Kortindehaver navn eller adresse, skal det nye navn eller adresse straks oplyses til Amager Kort. Sker dette ikke, kan Amager Kort opkræve et gebyr herfor

- alle direkte udlæg, der opstår som følge af kontoen, f.eks. skatter og afgifter, telefon-, telefax-, telex- og portoudgifter m.v.

- morarente/overtræksrente, hvis en konto kommer i restance

- Amager Korts omkostninger ved besvarelse af forespørgsler fra offentlige myndigheder ifølge gældende lovgivning, herunder gebyrer for at fremskaffe udskrifter og bilag samt udfærdigelse af fotokopier

- Amager Korts omkostninger i tilfælde af, at kontoen misligholdes, herunder gebyrer for udsendelse af rykkerbreve, udgifter til inkassovirksomheder, herunder juridisk bistand til inkassation, retsafgifter m.v.

Amager Kort kan altid af administrative og regnskabsmæssige årsager vælge ikke, overfor Kortindehaver, at tilskrive renter og gebyrer. En sådan undladelse af at tilskrive renter og gebyrer, der ikke beror på en udtrykkelig særskilt skriftlig aftale med Kortindehaver, kan ikke betragtes som afkald fra Amager Kort på at få forrentet sit krav og kræve dækning for senere påløbne omkostninger. Dette gælder, uanset om Kortindehaver bliver opmærksom på, at der ikke tilskrives renter, f.eks. fra kontoudtog.

3.8.1 Ændring af gebyrer/indførelse af nye gebyrer

Når der tales om gebyrer, er der forskel på "løbende kontoforhold" og "enkeltstående ydelser". Enkeltstående ydelser er f.eks., når Kortindehaver bestiller et ældre kontoudtog og stiftelsesomkostninger for en konto. Løbende kontoforhold er en eksisterende konto. Amager Kort kan uden varsel sætte gebyrer ned.

Amager Kort kan også uden varsel indføre og sætte gebyrer op for enkeltstående ydelser. Det samme gælder, hvis en ny konto optages.

For ”løbende kontoforhold” er Amager Kort berettiget, men ikke forpligtet til at ændre gebyrerne i tilfælde af ændring i opadgående retning i nettoprisindekset (Danmarks Statistik offentliggjorte nettoprisindeks).

Gebyrer i ”løbende kontoforhold” kan dog altid ændres med 2 måneders varsel, såfremt der sker begivenheder, der kommer udefra, som Amager Kort ikke har nogen indflydelse på, f.eks. lovændring og portostigninger.

Indføres der gebyrer i ”løbende aftaleforhold”, som følge af førnævnte faktorer, som ikke har været opkrævet før, vil gebyret kunne indføres med 2 måneders varsel.

3.9 Meddelelse om gebyrændringer i ”løbende kontoforhold”.

Amager Kort annoncerer i dagspressen eller sender et brev, hvis gebyrer i ”løbende kontoforhold” ændres. Hvis et gebyr ændres, vil gebyret også fremgå af det første kontoudtog, der sendes efter ændringen.

Ved kontoens oprettelse debiteres denne et oprettelsesgebyr, hvis størrelse fremgår af omstående oversigt.

Tilbage

4. Indfrielse og opsigelse.

Kortindehaver kan når som helst indfri kontoen helt eller delvist uden varsel.

Amager Kort kan opsige kontoen med to måneders varsel og forlange hele gælden betalt. Kortindehaver har krav på en begrundelse. Uanset nævnte opsigelsesvarsel forfalder kontoen til øjeblikkelig indfrielse - dog under hensyntagen til kreditaftalelovens § 29 for forbrugere - i tilfælde af:

- at noget beløb i henhold til kontoen ikke bliver betalt rettidigt og beløbet ikke er betalt senest 8 dage efter, at Amager Kort har sendt Kortindehaver en rykkerskrivelse til den af Amager Kort senest kendte adresse

- at Kortindehaver har fortiet eller givet urigtige eller vildledende oplysninger af betydning for kontoens bevilling/ etablering

- at Kortindehaver har et andet gældsforhold til Amager Kort amba, og dette på grund af misligholdelse er forfaldent til

betaling

- at Kortindehaver udsættes for udlæg eller arrest, standser sine betalinger, kommer under konkurs eller anden insolvent bobehandling, indleder forhandlinger om akkord eller gældssanering

- at Kortindehaver dør i kontoens løbetid

- at Kortindehaver tager fast ophold uden for landets grænser eller forandrer bopæl i Danmark uden at have meddelt Amager Kort dette skriftligt inden 14 dage

- at Kortindehaver ikke, hvis Amager Kort kræver det, indleverer sin års-/forskudsopgørelse og lønsedler.

Misligholdes kontoen, kan der foretages indberetning til kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre, f.eks. Debitor Registret og RKI.

Tilbage

5. Forbehold for dækning og ekspedition af indbetalinger/ overførsler fra pengeinstitutter .

Alle indbetalinger på en konto registreres. Når det drejer sig om andre indbetalinger end kontanter (f.eks. en check), tager Amager Kort forbehold for, at Amager Kort rent faktisk modtager beløbet. Viser det sig f.eks., at en check er dækningsløs, hæves beløbet på kontoen igen. Forbeholdet gælder, selv om det ikke er nævnt på kvitteringer eller andre meddelelser om indbetalingen.

Når Amager Kort modtager en indbetaling til en konto - f.eks. en overførsel fra et pengeinstitut m.v. - placeres pengene altid på den konto, der har det oplyste kontonummer. Det betyder, at Amager Kort ikke tager højde for andre oplysninger som f.eks. Kortindehavers navn.

Hvis indbetalinger fra Kortindehaver omstødes, opretholdes Kundens forpligtelser, uanset om Amager Kort har meddelt saldokvittering.

Amager Kort kan tilbageføre beløb, der er sat ind på en konto ved en åbenbar fejl fra Amager Korts side, f.eks. hvis det samme beløb sættes ind flere gange.

Tilbage

6. Modregning.

Amager Kort kan uden forudgående meddelelse til Kortindehaver modregne ethvert forfaldent tilgodehavende hos Kortindehaver i ethvert tilgodehavende, som Kortindehaver har eller får hos Amager Kort.

Tilbage

7. Anvendelse af indbetalinger

Hvis andet ikke udtrykkeligt er meddelt i forbindelse med Kortindehavers indbetaling, anvendes denne i nævnte rækkefølge til dækning af forfaldne beløb for gebyrer, herunder omkostninger, der påløber ved en eventuel misligholdelse af kontoen, renter og dernæst til nedbringelse af den øvrige gæld.

Tilbage

8. Overdragelse af rettigheder

Amager Kort er berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder over for Kortindehaver til tredjemand.

Tilbage

9. Amager Korts erstatningsansvar

Amager Kort er erstatningsansvarlig, hvis Amager Kort på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt.

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Amager Kort ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

- nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Amager Kort selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne

- svigt i Amager Korts strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Amager Kort selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Amager Kort

- andre omstændigheder, som er udenfor Amager Korts kontrol.

Amager Korts ansvarsfrihed gælder ikke, hvis

- Amager Kort burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet

- lovgivningen under alle omstændigheder gør Amager Kort ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet.

Tilbage

10. Behandling af kundeoplysninger og markedsføring

Ifølge persondataloven har Amager Kort pligt til at oplyse identificerede og identificerbare fysiske personer om bl.a., hvilke typer af personoplysninger, der behandles, med hvilket formål behandlingen sker, samt hvem oplysningerne videregives til.

Tilbage

11. Generel oplysningspligt efter forbrugeraftale-loven

Amager Kort driver finansiel virksomhed i form af finansiering af varekøb og udstedelse af kontokort.

Tilbage

12. Vurdering af kreditværdighed

Amager Kort udsteder kort og bevilger kredit på baggrund af en individuel kreditvurdering. Vurderingen tager udgangspunkt i oplysninger fra kortindehaver og eksterne oplysningsbureauer. Ved kreditvurdering gør Amager Kort bl.a. brug af Debitor Registret A/s´ og RKI Kreditinformation A/s´ registre over kunder som tidligere har misligholdt deres betalingsforpligtelser. Amager Kort er forpligtet til at behandle de fremkomne oplysninger fortroligt. Amager Kort forbeholder sig ret, til at afslå en ansøgning om kredit, ud fra en samlet kredit vurdering.

Kreditvurdering kan ske når som helst under kontoforholdets forløb.

A.K. fastsætter - indenfor det af kortindehaver ønskede beløb - kreditmaksimums størrelse (kreditrammen). Enhver aftale om ændring af kreditrammen vil fremgå af det efterfølgende kontoudtog.

Gyldig billedlegitimation (dankort, pas, EU-kørekort) og attestation for nuværende adresse skal forevises. Yderligere skal der forevises legitimation for CPR-nummer til brug ved indberetning til Skat jf. pkt. 14.3.

Tilbage

13. Fortrydelsesret

I henhold til Lov om ændring af lov om kreditaftaler § 19, kan du fortryde kreditaftalen ved at underrette Amager Kort indtil 14 dage efter, at du har underskrevet Kreditaftalen. Hvis du vælger at skrive, skal brevet være afsendt før fristens udløb. Ved at bruge anbefalet brev kan du sikre dig bevis for fortrydelsen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen den følgende hverdag. Hvis du benytter dig af fortrydelsesretten inden 14 dage, skal du betale eventuelt oprettelsesgebyr samt rentegodtgørelse frem til den dag, hvor restgælden er indfriet med den i kontobestemmelserne/kreditaftalen angivne rente. Efter udløbet af fortrydelsesfristen kan aftalen opsiges i overensstemmelse med reglerne i den konkrete kreditaftale.

Tilbage

14. Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger og oplysninger om indkøb

14.1. Oplysninger afgivet af kontohaver i forbindelse med oprettelse af konto kan opbevares indtil 5 år. Oplysninger om misbrug opbevares i 2 år efter at registrering af misbruget fandt sted.

14.2. Kontohaveren/kortindehaveren, er indforstået med, at oplysninger om manglende overholdelse af betalingsforpligtelser kan videregives til kreditoplysningsbureauer.

14.3. Pr. 31. december oplyses restgæld samt fradragsberettigede renter til Skat.

14.4. Ved brug af kontokort vil kontonummer, købsdato, købsbeløb og købssted blive noteret, alene til registrering af det tilgodehavende Amager Kort har hos kontohaver og til brug for senere afstemningskontrol. Oplysningerne opbevares i 5 år.

14.5. De registrerede oplysninger videregives kun til brug for retshåndhævelse eller, når dette er hjemlet ved lov.

14.6. Markedsføringsmateriale.

Ved din underskrift på kontoansøgningen accepterer du, at navn, adresse og andre af dig afgivne oplysninger, der ikke har med korttransaktioner at gøre dels må behandles, dels må anvendes som led i markedsføringen overfor dig. Ønsker du ikke dette, kan du til enhver tid give Amager Kort meddelelse herom, og der vil blive indsat en spærre i Amager Korts edb-system. Såfremt du har samtykket i at modtage markedsførings-materiale fra Amager Kort vil Amager Kort anvende og opbevare dine oplysninger så længe det er nødvendigt af hensyn til de formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Tilbage

15. Udsendelse af advarsel, hvis et kontokort eller PIN-kode bortkommer, misbruges eller er i en uberettigets besiddelse

Når Amager Kort har fået besked om, at et kontokort er mistet, eller at en anden kender PIN-koden, vil kontokortet blive spærret for brug. Kontokortet vil endvidere blive spærret, hvis Amager Kort får en begrundet mistanke om misbrug, jf. pkt. ”2.10. Amager Korts ret til at spærre kontokortet”.

Spærring af kontokortet vil desuden finde sted, når betalingsbetingelserne ikke er overholdt til trods for betalingspåmindelser, jf. pkt. ”2.10. Amager Korts ret til at spærre kontokortet”.

Hos de tilsluttede forretninger, serviceleverandører m.v., der benytter PIN-baserede terminaler (dankort-terminaler), vil spærring af Deres kontokort ske automatisk via Amager Korts elektroniske database.

Det er efter spærringen ikke tilladt Amager Korts tilsluttede forretninger, serviceleverandører at foretage salg ved benyttelse af Deres spærrede kontokort.

Tilbage

16. Klager

Hvis De har klager, kan De henvende Dem til Amager Kort. Får De ikke medhold i Deres klage, kan De henvende Dem til Forbruger-ombudsmanden.

De skal altid kontakte Amager Kort a.m.b.a., Amager Centret 601, 2300 København S, tlf. 3257 0511, www.amagerkort.dk, hvis der er uoverensstemmelse om et kundeengagement med Amager Kort.

Hvis De ønsker at klage over, at Deres kontokort er blevet spærret på grund af overtræk eller manglende betalinger på kontoen, kan De henvende dem til Amager Kort. Får De ikke medhold hos Amager Kort, kan De klage til Datatilsynet.

Der findes intet klagenævn. Hvis henvendelsen ikke fører til et tilfredsstillende resultat, må De anlægge sag ved domstolene.

Tilbage

17. Værneting/lovvalg

Retlige tvister afgøres efter dansk ret. Amager Kort kan alene rejse sag mod kortindehaver ved dennes hjemting.

Tilbage

18. Tilsyn

Amager Kort er under tilsyn af Finanstilsynet. Amager Kort er desuden som kortudsteder under tilsyn af Forbrugerombudsmanden og Datatilsynet.

Tilbage

19. Ændring af bestemmelserne

Ændringer af bestemmelserne kan ske med to måneders varsel. Dog straks, hvis ændringerne ikke er til ugunst for Dem. De vil modtage besked om en ændring enten skriftligt eller elektronisk (e-mail eller SMS) med link til ændringen. De er forpligtet til at meddele eventuelle ændringer i Deres adresse og/eller e-mailadresse/mobiltelefonnr. til Amager Kort, og De bærer selv ansvaret for, at De ikke modtager meddelelse om ændringer, hvis De ikke har meddelt SMS-, e-mail- og/eller adresseændring.

Ved ændring af bestemmelserne vil disse anses som vedtaget, medmindre De inden datoen for ikrafttræden meddeler Amager Kort, at De ikke ønsker at være bundet af de nye bestemmelser.

Hvis De meddeler, at De ikke ønsker at være bundet af de nye bestemmelser, vil aftalen blive betragtet som ophørt (evt. saldo på kontoen består stadig) på tidspunktet for ikrafttræden af de nye bestemmelser. Hvis De har forudbetalt et eventuelt årsgebyr for kontokortet, vil De modtage en forholdsmæssig andel af dette retur.

Hvis De mister bestemmelserne eller af anden grund har behov for et nyt eksemplar, kan de findes på Amager Korts hjemmeside. Ligesom de kan fås ved henvendelse til Amager Kort.​

Tilbage

Amager Centret 2. sal , 2300 København S    Tlf.: 32 57 05 11,     Nykredit, Reg.nr. 5471 kontonummer 1811101     E-mail: amko@amagerkort.dk - CVR. 54209819